Cơ cấu tổ chức

23/06/2021 08:03:57 | Người đăng tin: khoactqp

 

LÃNH ĐẠO KHOA

1. Trưởng khoa: Ths. Huỳnh Kim Thủy

- Mảng công việc phụ trách, xử lý:

  + Phụ trách chung

  + Công tác tổ chức cán bộ

  + Công tác nghiên cứu khoa học

  + Quản lý chuyên môn 

  + Giảng dạy các học phần chính trị

 - Email: hkthuy@vnkgu.edu.vn

  - Sđt:0911356666

Lý lịch KH:  xem chi tiết

2. Phó trưởng khoa: Ths. Đỗ Thị Kim Phương

- Mảng công việc phụ trách, xử lý:

+ Phụ trách công tác hành chính

+ Công tác đảm báo chất lượng

  + Giảng dạy các học phần chính trị

  - Email: dtkphuong@vnkgu.edu.vn

  - Sđt:0387003993

Lý lịch KH:xem chi tiết

THƯ KÝ KHOA

Cn: Hoàng Thị Ngân

Phụ trách công tác thư ký khoa

- Email: htngan@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0988836520

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ

1.Ths: Phan Thị Thanh Hoa (Phó Bộ môn)

- Giảng dạy các học phần Chính trị

- Email: ptthoa@vnkgu.edu.vn

- Sđt:0919553628

Lý lịch KH:xem chi tiết

2. Ths: Vũ Kim Điềm

- Giảng dạy các học phần Chính trị

- Email: vkdiem@vnkgu.edu.vn

- Sđt:0919073344

Lý lịch KH:xem chi tiết

3. Ths: Trần Thị Sợi

- Giảng dạy các học phần Chính trị

- Email: ttsoi@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0911378583

Lý lịch KH:xem chi tiết

4. Ths: Lê Thị Hoa

- Giảng dạy các học phần Chính trị

- Email: lthoa@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0383909072

5. Ths: Nguyễn Xuân Hoàng

- Giảng dạy các học phần Chính trị

- Email: nxhoang@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0913820528

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT-QUỐC PHÒNG AN NINH

1. Ths: Huỳnh Hải Âu (Trưởng Bộ môn)

- Giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất

- Email: hhau@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0946665667

Lý lịch KH:xem chi tiết

2. Ths: Nguyễn Thị Tô Lan

- Giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất

- Email: nttlan@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0945675797

Lý lịch KH:xem chi tiết

3. Ths: Danh Lê Na

- Giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất

- Email: dlna@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0354579776

Lý lịch KH:xem chi tiết

4. Ths: Võ Phước An

- Giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất

- Email: vpan@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0933388793

Lý lịch KH:xem chi tiết

5. Cn: Đỗ Thị Ngọc Qúy

- Giảng dạy các học phần Quốc phòng an ninh

- Email: dtnquy@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0962965561

Lý lịch KH:xem chi tiết

6. Ths: Lâm Đông Hồ

- Giảng dạy các học phần Quốc phòng an ninh

- Email: ldho@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0939698179

Lý lịch KH:xem chi tiết

7. Cn: Nguyễn Tiến Dũng

- Giảng dạy các học phần Quốc phòng an ninh

- Email: ntdung@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0966757642

Lý lịch KH:xem chi tiết

8. Cn: Huỳnh Ngọc Thúy

- Giảng dạy các học phần Quốc phòng an ninh

- Email: hnthuy@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0965009347

Lý lịch KH:xem chi tiết

9. Cn: Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt

- Giảng dạy các học phần Quốc phòng an ninh

- Email: nqtkiet@vnkgu.edu.vn

- Sđt: 0907599443

Lý lịch KH:xem chi tiết