Chức năng, nhiệm vụ Khoa Chính trị - Quốc phòng

19/03/2021 12:33:20 | Người đăng tin: khoactqp

Khoa Chính Trị - Quốc phòng, Trường Đại học Kiên Giang có chức năng và nhiệm vụ được phê duyệt theo Quyết định số 1211/QĐ-ĐHKG ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Khoa Chính trị - Quốc phòng Trường Đại học Kiên Giang, cụ thể như sau:

Về chức năng

  Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động do Hiệu trưởng phê quyệt.

  Về nhiệm vụ

  1. Quản lý giảng viên, viên chức và sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

  2. Tổ chức, quản lý việc xây dựng chương trình học phần, chương trình giảng dạy học phần; biên soạn đề cương chi tiết các môn học thuộc Khoa; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của các bộ môn trực thuộc Khoa.

  3. Quản lí nội dung tài liệu giảng dạy các học phần do Khoa phụ trách; tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học theo phân cấp quản lí.

  4. Quản lý và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chất lương học phần.

  5. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế;

  6. Tổ chức đánh giá giảng viên, viên chức trong Khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy chế hoạt động của Nhà trường. Đề xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa.

  7. Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

  8. Tham gia triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức và sinh viên; phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường; nâng cao uy tín và vị trí của Trường.

  9. Thực hiện những công tác khác do Hiệu trưởng giao.