Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa

24/06/2021 08:36:01 | Người đăng tin: khoactqp

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Chính trị-Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 817/QĐ-ĐHKG ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Chính trị - Quốc phòng.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa Chính trị-Quốc phòng có nhiệm vụ: 

1. Hội đồng Khoa học được thành lập để hỗ trợ giúp cho Trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Khoa quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 4. Tư vấn cho Trưởng khoa về nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác có liên quan đến Khoa, Trường.

  2. Tham vấn cho Trưởng khoa xử lí trong các công tác quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan trực tiếp đến giảng viên. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy đảm bảo nâng cao chất lượng học phần đào tạo.

  3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo được thành lập theo đề nghị của Trưởng khoa; quy trình thủ tục; thành phần, số lương, cơ cấu thành viên hội đồng thực hiện theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường. Quyết định khoa học của Hội đồng được triển khai khi được tập thể hội đồng (ít nhất 51%) thông qua.

Thành phần Khoa học và Đào tạo khoa Chính trị-Quốc phòng gồm có: 

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Nhiệm vụ trong HĐ

1

Ths. Huỳnh Kim Thủy

Trưởng khoa

Chủ tịch

2

Ths. Đỗ Thị Kim Phương

Phó trưởng khoa

Phó Chủ tịch

3

Ths. Huỳnh Hải Âu

Trưởng Bộ môn GDTC-QPAN

Thành viên

4

Ths. Phan Thị Thanh Hoa

Phó trưởng Bộ môn Chính trị

Thành viên

5

Ths. Nguyễn Thị Tô Lan

Giảng viên

Thư ký