Sơ lược về Khoa Chính trị - Quốc phòng, Trường Đại học Kiên Giang

06/03/2021 10:07:17 | Người đăng tin: khoactqp

Khoa Chính trị - Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 370/QĐ-ĐHKG ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc sáp nhập Khoa Chính trị - Luật và Khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh thành Khoa Chính trị - Quốc phòng.

Là khoa chuyên môn thuộc trường Đại học Kiên Giang, Khoa chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp theo quy chế hoạt động do Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang phê duyệt. Khoa có đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, nhiệt tình, năng động, trình độ chuyên môn chuẩn; tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm cao; đoàn kết nội bộ tốt nên mọi hoạt động đều được chủ động và thực hiện đạt được kết quả tốt.

Khoa Chính trị - Quốc phòng hiện tại có 16 nhân sự bao gồm: 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa, 13 giảng viên và 01 thư ký khoa. Trình độ chuyên môn đều đạt chuẩn theo quy định.

Khoa Chính trị - Quốc phòng là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa do Hiệu trưởng phê duyệt theo Quyết định số 1211/QĐ-ĐHKG ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Khoa Chính trị - Quốc phòng, Trường Đại học Kiên Giang