no-image.png

LỊCH THI QPAN KHÓA 6 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 10)...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 02-10-2020 13:25:19

Lịch thi học phần Đường lối Quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam khóa 6 (Từ nhóm 01 đến nhóm 10)...

no-image.png

LỊCH THI KỲ THI PHỤ HKII, NĂM HỌC 2019-2020...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 03-07-2020 12:41:38

...

no-image.png

KẾ HOẠCH HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẬP...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 17-06-2020 08:39:57

...